ITE Technical Group Submission System
Conference Schedule
Online Proceedings
[Sign in]
    [Japanese] / [English] 
( Committee/Place/Topics  ) --Press->
 
( Paper Keywords:  /  Column:Title Auth. Affi. Abst. Keyword ) --Press->

Technical Group on Information Sensing Technologies (IST)  (2019)

Chair: Junichi Akita (Kanazawa Univ.) Vice Chair: Masayuki Ikebe (Hokkaido Univ.), Yutaka Hirose (Panasonic)
Secretary: Takashi Komuro (Saitama Univ.), Kazuhiro Shimonomura (Ritsmeikan Univ.), Keiichiro Kagawa (Shizuoka Univ.), Takashi Tokuda (NAIST), Rihito Kuroda (Tohoku Univ.), Ryohei Funatsu (NHK), Yuichiro Yamashita (TSMC), Shunsuke Okura (Ritsumeikan Univ.), Yoshiaki Takemoto (MEMS CORE)

Search Results: Keywords 'from:2020-01-30 to:2020-01-30'

[Go to Official IST Homepage (Japanese)] 
Search Results: Conference Papers
 Conference Papers (Available on Advance Programs)  (Sort by: Date Ascending)
 Results 1 - 7 of 7  /   
Committee Date Time Place Paper Title / Authors Abstract Paper #
IST 2020-01-30
13:35
Tokyo   *
Yasushi Nanai, Ryota Ishida, Yuhei Ogura, Yuki Urabe, Seya Nishimura, Shingo Fuchi (Aoyama Gakuin Univ.)
 [more] IST2020-1
pp.1-2
IST 2020-01-30
14:00
Tokyo   *
Shinichi Koketsu, Chang Yen-Wei, Shuga Yahagi, Minoru Sasaki (Toyota Technological Inst.)
 [more] IST2020-2
pp.3-5
IST 2020-01-30
14:15
Tokyo   *
Makoto Asakawa, Hiroyuki Yamashita, Tsun Him Chong, Yuzuka Nishimura, Shoei Tetsukawa, Soichiro Yamaguchi (Kansai Univ.), Makoto Nakajima (Osaka Univ.)
 [more] IST2020-3
pp.7-10
IST 2020-01-30
14:40
Tokyo   *
Yuki Furukawa, Masaki Hashida, Shunsuke Inoue, Shuji Sakabe (Kyoto Univ.)
 [more] IST2020-4
pp.11-16
IST 2020-01-30
15:05
Tokyo   *
Risa Uji (SHIMADZU CORP.)
 [more] IST2020-5
pp.17-18
IST 2020-01-30
15:30
Tokyo   *
Yutaro Takabayashi, Takeyuki Yoshida, Daisuke Iida, Toshiyuki Izawa (Hamamatsu Photonics)
 [more] IST2020-6
pp.19-20
IST 2020-01-30
15:45
Tokyo   *
Koji Tsunoda, Hiroshi Nishino, Ryo Suzuki, Kazuo Ozaki, Yasuo Matsumiya, Yuichi Yamasaki (FUJITSU LABORATORIES)
 [more] IST2020-7
pp.21-24
 Results 1 - 7 of 7  /   
Choose a download format for default settings. [NEW !!]
Text format pLaTeX format CSV format BibTeX format


[Return to Top Page]

[Return to ITE Web Page]


The Institute of Image Information and Television Engineers (ITE), Japan