ITE Technical Group Submission System
Conference Schedule
Online Proceedings
[Sign in]
    [Japanese] / [English] 
( Committee/Place/Topics  ) --Press->
 
( Paper Keywords:  /  Column:Title Auth. Affi. Abst. Keyword ) --Press->

Technical Group on Information Sensing Technologies (IST)  (2012)

Chair: Junichi Akita (Kanazawa Univ.) Vice Chair: Masayuki Ikebe (Hokkaido Univ.)
Secretary: Takashi Komuro (Saitama Univ.), Kazuhiro Shimonomura (Ritsmeikan Univ.), Keiichiro Kagawa (Shizuoka Univ.), Takashi Tokuda (Tokyo Inst. of Tech.), Rihito Kuroda (Tohoku Univ.), Kazuya Kitamura (NHK), Yuichiro Yamashita (TSMC), Shunsuke Okura (Ritsumeikan Univ.), Yoshiaki Takemoto (MEMS CORE)

Search Results: Keywords 'from:2013-03-22 to:2013-03-22'

[Go to Official IST Homepage (Japanese)] 
Search Results: Conference Papers
 Conference Papers (Available on Advance Programs)  (Sort by: Date Ascending)
 Results 1 - 4 of 4  /   
Committee Date Time Place Paper Title / Authors Abstract Paper #
IST 2013-03-22 Tokyo NHK Science & Technology Research Laboratories A 187.5uVrms-Read-Noise 51mW 1.4Mpixel CMOS Image Sensor with PMOSCAP Column CDS and 10b Self-Differential Offset-Cancelled Pipeline SAR-ADC
Jun Deguchi, Fumihiko Tachibana, Makoto Morimoto, Masayoshi Chiba (Toshiba), Takeshi Miyaba (Toshiba Microelectronics), Hideki Tanaka (Toshiba), Kyoichi Takenaka (Toshiba Microelectronics), Satoshi Funayama, Kunihiko Amano, Kazuhide Sugiura, Ryuta Okamoto, Shouhei Kousai (Toshiba)
This paper presents a 187.5µVrms read noise, 51mW, 17fps, 1.4MPixel CMOS image sensor in a 0.13µm CMOS technol... [more]
IST 2013-03-22 Tokyo NHK Science & Technology Research Laboratories A Rolling-Shutter Distortion-Free 3D Stacked Image Sensor with -160dB Parasitic Light Sensitivity In-Pixel Storage Node
Jun Aoki, Yoshiaki Takemoto, Kenji Kobayashi, Naofumi Sakaguchi, Mitsuhiro Tsukimura, Naohiro Takazawa, Hideki Kato, Toru Kondo, Haruhisa Saito, Yuichi Gomi, Yoshitaka Tadaki (Olympus)
Rolling shutter distortion free 3D stacked image sensor with an in-pixel storage node of -160dB parasitic light sensitiv... [more]
IST 2013-03-22 Tokyo NHK Science & Technology Research Laboratories A CMOS-MEMS-Based Label-Free Protein Sensor Using Fabry-Perot Interferometer
Ryo Ozawa, Kazuhiro Takahashi, Hiroki Oyama, Masato Futagawa, Fumihiro Dasai, Makoto Ishida, Kazuaki Sawada (Toyohashi Tech.)
We have developed a CMOS-MEMS-based label-free protein sensor, which utilizes nonlinear optical transmittance change by ... [more]
IST 2013-03-22 Tokyo NHK Science & Technology Research Laboratories 1.12um Cell Low-Noise Front Side Illumination Image Sensors with Light Pipe: SmartFSI®
Naohisa Sengoku, Tatsuya Hirata, Keishi Tachikawa, Tetsuya Nakamura, Hisashi Watanabe, Ryohei Miyagawa, Hirohisa Ohtsuki, Shigeyuki Ohno, Tomotsugu Takeda, Kouichi Yamamoto, Shigeru Suzuki, Hisashi Yano, Ken-ichi Origasa, Hiroyuki Amikawa, Shin-ichi Ogita (Panasonic)
We have developed 1.12um cell size low-noise front side illumination (FSI) CMOS image sensor with light pipe: SmartFSI&r... [more]
 Results 1 - 4 of 4  /   
Choose a download format for default settings. [NEW !!]
Text format pLaTeX format CSV format BibTeX format


[Return to Top Page]

[Return to ITE Web Page]


The Institute of Image Information and Television Engineers (ITE), Japan