ITE Technical Group Submission System
Conference Schedule
Online Proceedings
[Sign in]
    [Japanese] / [English] 
( Committee/Place/Topics  ) --Press->
 
( Paper Keywords:  /  Column:Title Auth. Affi. Abst. Keyword ) --Press->

Technical Group on Information Sensing Technologies (IST)  (2020)

Chair: Junichi Akita (Kanazawa Univ.) Vice Chair: Masayuki Ikebe (Hokkaido Univ.), Yutaka Hirose (Panasonic)
Secretary: Takashi Komuro (Saitama Univ.), Kazuhiro Shimonomura (Ritsmeikan Univ.), Keiichiro Kagawa (Shizuoka Univ.), Takashi Tokuda (NAIST), Rihito Kuroda (Tohoku Univ.), Ryohei Funatsu (NHK), Yuichiro Yamashita (TSMC), Shunsuke Okura (Ritsumeikan Univ.), Yoshiaki Takemoto (MEMS CORE)

Search Results: Keywords 'from:2021-01-29 to:2021-01-29'

[Go to Official IST Homepage (Japanese)] 
Search Results: Conference Papers
 Conference Papers (Available on Advance Programs)  (Sort by: Date Ascending)
 Results 1 - 7 of 7  /   
Committee Date Time Place Paper Title / Authors Abstract Paper #
IST 2021-01-29
13:35
Online   *
Hideo Wada (Osaka Inst. of Tech.)
 [more] IST2021-1
pp.1-4
IST 2021-01-29
14:00
Online   *
Hiroshi Nishino, Hiroshi Tsunoda, Ryo Suzuki, Kazuo Ozaki, Hiroyasu Yamashita, Satoshi Kawada, Yasuo Matsumiya (FUJITSU LAB.)
 [more] IST2021-2
pp.5-8
IST 2021-01-29
14:25
Online   *
Shin Okubo, Kazuyoshi Tsuneishi (Kobe Univ.), Hideyuki Takahashi (Kobe Univ. /JST), Yu Saito (Kobe Univ.), Shigeo Hara (Univ. of Fukui), Takahiro Sakurai, Eiji Omichi, Kazushi Takahashi, Jin Ota (Kobe Univ.), Kazuhiro Nanami (Tohoku Univ.), Ken Yajima (Univ. of Tokyo), Yoshihiko Okamoto (Nagoya Univ.), Zenji Hiroi (Univ. of Tokyo)
 [more] IST2021-3
pp.9-10
IST 2021-01-29
15:00
Online   *
Risa Fuji (Shimadzu)
 [more] IST2021-4
pp.11-12
IST 2021-01-29
15:15
Online   *
Takashi Miyata (Univ. of Tokyo)
 [more] IST2021-5
pp.13-14
IST 2021-01-29
15:30
Online   *
Ryo Tsukui, Masaru Kino, Kodai Yamamoto, Mikio Kurita (Kyoto Univ.), Akihiro Matsutani (Tokyo Inst. of Tech.)
 [more] IST2021-6
pp.15-17
IST 2021-01-29
15:55
Online   *
Yuichi Nishino, Katsuji Imashiro, Takayuki Yanagisawa, Takatoshi Nakano, Haruhiko Shimoji (Mitsubishi Electric), Takahide Mizuno, Seisuke Fukuda, Shujiro Sawai, Kenichi Kushiki, Shinichiro Sakai (Japan Aerospace Exploration Agency)
 [more] IST2021-7
pp.19-22
 Results 1 - 7 of 7  /   
Choose a download format for default settings. [NEW !!]
Text format pLaTeX format CSV format BibTeX format


[Return to Top Page]

[Return to ITE Web Page]


The Institute of Image Information and Television Engineers (ITE), Japan