Honorary Members / Fellow Members

Honorary Members

・Carlos A.Paz de Araujo
・David Wood
・Eiichi Sawabe
・Fumio Takahata
・Heiju Uchiike
・Hideo Yamamoto
・Hirokazu Nishiyama
・Hiroshi Harashima
・Hiroshi Nakamura
・Hiroshi Yasuda
・Hisashi Kaneko
・Hitomi Murakami
・Iwao Ito
・Joji Hamasaki
・Kaoru Yano
・Kazumasa Enami
・Keiichi Kubota
・Kenji Nagai
・Kenkichi Tanioka
・Kozo Hayashi
・Masayuki Nakajima
・Masayuki Tanimoto
・Mitsutoshi Hatori
・Morio Minoru
・Nakamura Yoshihisa
・Om.P.Khushu
・Osamu Yamada
・Saburo Tazaki
・Sakae Okubo
・Shin Hasegawa
・Shinji Ozawa
・Shunichi Iwasaki
・Susumu Itoh
・Tadashi Onodera
・Takahiko Fukinuki
・Takehiko Yoshino
・Takehiro Izumi
・Takeo Kanade
・Tatsuo Uchida
・Teruo Hiruma
・Tomoya Okuda
・Toyoaki Hasegawa
・Yasuharu Suematsu
・Yasuo Takemura
・Yasuto Mushiake
・Yasutsugu Takeda
・Yoshinori Hatori
・Yoshiyuki Seki
・Yoshizumi Eto

Fellow Members

<Twenty-firstly designated>
Tetsuomi Ikeda, Jiro Katto, Kazuto Murakami, Hiromasa Yanagihara
<Twentiethly designated>
Makoto Itami, Kazuo Ohzeki, Hiroshi Ootake, Shigeyuki Sakazawa, Yoshiaki Shishikui, Shiro Suyama,
Tokiichiro Takahashi, Hideya Takahashi, Miki Haseyama
<Nineteenthly designated>
Kazuto Kamikura, Shinichi Sato, Masayuki Sugawara, Mahito Fujii, Yasubumi Honma
<Eighteenthly designated>
Itoh Yasuhiro, Mikio Shinya, Kazuhisa Haeiwa
<Seventeenthly designated>
Hisakazu Kato, Naoki Shimizu, Yasuhiro Takishima, Hideo Fujikake
<Sixteenthly designated>
Shigetoshi Sugawa, Eisuke Nakasu, Yoichiro Nakanishi, Nobuyuki Yagi
<Fifteenthly designated>
Kiyoharu Aizawa, Norifumi Egami, Haruhiko Okumura, Atsushi Koike, Keiichi Betsui
<Fourteenthly designated>
Taiichiro Kurita, Hiroaki Sugiura, Junichi Ymazaki, Masahiro Wada
<Thirteenthly designated>
Takayuki Ito, Takeharu Eto, Jun Ohta, Hitoaki Owashi, Masahide Kaneko
<Twelfthly designated>
Kiya Hitoshi, Yoshionobu Tonomura, Junichi Nakamura, Hideki Mutoh, Hiroshi Yoshikawa
<Eleventhly designated>
Sakuichi Ohtsuka, Haruo Okuda, Shoji Kawahito, Koki Sato, Shohei Naemura, Hideo Hashimoto,
Ichiro Fukuda, Yoshihiro Fujita, Toshihide Watanabe
<Tenthly designated>
Kazushige Ooi, Toru Kaneko, Fumio Kishino, Makoto Kosugi, Yoshifumi Shimodaira
<Ninthly designated>
Kazutake Uehira, Kunimaro Tanaka, Chizuka Tani, Shuichi Matsumoto, Shinichi Murakami
<Eighthly designated>
Susumu Ito,Tatsuo Uchida,Masao Kasuga,Masayuki Nakajima,Yoshinori Hatori,Hiroshi Miyazawa,Makoto Miyahara,
Tokumichi Murakami,Tetsuo Yamada,Ichiro Yuyama
<Seventhly designated>
Yasuo Ishihara,Yozo Utsumi,Michitaka Osawa,Kazuo Kashigi,Takao Kuroda,Takahiro Saito,Takao Shimizu,
Masayuki Tanimoto,Toyohiko Hatada
<Sixthly designated>
Haruo Isono,Kazumi Komiya,Atsumi Sugimoto,Kyoji Naito,Junji Numazawa,Koji Suzuki,Akio Yanagimachi
<Fifthly designated>
Masahide Abe,Hideo Oshima,Kenkichi Tanioka,Hiroo Hori,Tetsuo Mitsuhashi,Hiroshi Murakami
<Fourthly designated>
Minoru Inatsu,Joji Ueda,Yukio Endo,Takehiro Kojima,Nobukazu Teranishi,Akira Hirota,Yasushi Fujimura,
Shigeo Mikoshiba,Hideo Yamamoto
<Thirdly designated>
Heiichiro Ando,Heiju Uchiike,Yoshizumi Eto,Iwao Oishi,Harumi Kamishima,Mitsuru Kawasaki,Yuji Kiuchi,
Masaaki Kobayashi,Shusaku Nagahara,Yasutaka Numaguchi,Junsaku Yoshida,Akira Watanabe
<Secondly designated>
Takao Ando,Yutaka Ito,Tatsuro Kawamura,Genzaburo Kuraishi,Mitsuhiro Kurashige,Koichi Nio,Chojuro Yamamitsu
<Initially designated>
Koitsu Kashiwakura,Makoto Kitazawa,Yoshinori Sakai,Eiji Shimizu,Ichiro Tagoshima,Saburo Tazaki,Yasuo Takemura,
Yoshitaka Hashimoto,Hitomi Murakami,Toshio Motoki